کتاب‌ها

Abbas Kiarostami Photo Collection

Abbas Kiarostami Photo Collection

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Claude Karbassi

۱۳۷۹, ۲۵۵ صفحه, سایر, انگلیسی

Abbas Kiarostami Photographies

Abbas Kiarostami Photographies

By: Abbas Kiarostami

۱۳۷۹, ۱۱۱ صفحه, عکاسی, انگلیسی

Walking with the Wind

Walking with the Wind

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Ahmad Karimi-Hakkak; Michael C. Beard

۱۳۸۱, ۲۴۰ صفحه, شعر, انگلیسی

A Wolf Lying In Wait گرگی در کمین

A Wolf Lying In Wait گرگی در کمین

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۸۳, ۱۹۲ صفحه, شعر, فارسی، انگلیسی

Des Milliers d'Arbres Solitaires

Des Milliers d'Arbres Solitaires

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Niloufar Sadighi, Jean-Restom Nasser, Franck Merger, Tayebeh Hashemi

۱۳۸۳, ۸۴۸ صفحه, شعر, فرانسه، فارسی

حافظ به روایت عباس کیارستمی

حافظ به روایت عباس کیارستمی

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۸۵, ۶۹۴ صفحه, شعر, فارسی

Una Poética de lo Real

Una Poética de lo Real

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۵, ؟ صفحه, عکاسی, ایتالیایی

سعدی از دست خویشتن فریاد

سعدی از دست خویشتن فریاد

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۸۶, ۶۲۰ صفحه, شعر, فارسی

Pluie et Vent

Pluie et Vent

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۷, ۱۹۲ صفحه, عکاسی, فرانسه

Trees and Crows

Trees and Crows

By: Abbas Kiarostami

۱۳۸۷, ۱۹۵ صفحه, سایر, انگلیسی، عربی

Un Loup Aux Aguets

Un Loup Aux Aguets

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Jean Claude Carrieré; Nahal Tajadod

۱۳۸۷, ۱۱۲ صفحه, شعر, فرانسه

Snow White سفید برفی

Snow White سفید برفی

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۸۹, ۱۱۸ صفحه, عکاسی, انگلیسی، فارسی

آب - نیما یوشیج

آب - نیما یوشیج

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۸۹, ۲۷۲ صفحه, سایر, فارسی

Trees & Crows درخت‌ها و کلاغ‌ها

Trees & Crows درخت‌ها و کلاغ‌ها

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۸۹, ۱۳۰ صفحه, عکاسی, انگلیسی، فارسی

باد و برگ

باد و برگ

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۹۰, ۳۶۸ صفحه, شعر, فارسی

The Wall دیوار

The Wall دیوار

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۹۰, ۱۴۴ صفحه, عکاسی, انگلیسی، فارسی

آتش در باد - جزئی از کلیات شمس

آتش در باد - جزئی از کلیات شمس

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۹۰, ۱۱۱۰ صفحه, شعر, فارسی

A Window Into Life پنجره رو به حیات

A Window Into Life پنجره رو به حیات

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۹۰, ۱۳۲ صفحه, عکاسی, انگلیسی، فارسی

Havres (PO&PSY)

Havres (PO&PSY)

By: Abbas Kiarostami

۱۳۹۱, ۷۶ صفحه, شعر, فرانسه

Abbas Kiarostami Images, Still, and Moving

Abbas Kiarostami Images, Still, and Moving

By: Abbas Kiarostami

۱۳۹۲, ۱۶۰ صفحه, عکاسی, انگلیسی

داد از غم تنهایی

داد از غم تنهایی

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۹۲, ۲۵۴ صفحه, شعر, فارسی

Il Vento e La Foglia. Testo persiano a fronte

Il Vento e La Foglia. Testo persiano a fronte

By: Abbas Kiarostami

۱۳۹۳, ؟ صفحه, شعر, ایتالیایی

Tears (poetry by Saadi) Volume 2

Tears (poetry by Saadi) Volume 2

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۶۲۶ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

شب (جلد یک): شب عاشقان بی‌دل - شب در اشعار شاعران کهن پارسی

شب (جلد یک): شب عاشقان بی‌دل - شب در اشعار شاعران کهن پارسی

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۹۴, ۵۹۴ صفحه, شعر, انگلیسی

Doors and Memories درها و یادها

Doors and Memories درها و یادها

By: Abbas Kiarostami عباس کیارستمی

۱۳۹۴, ۲۰۰ صفحه, عکاسی, انگلیسی، فارسی

Water (Poetry by Nima)

Water (Poetry by Nima)

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۲۸۴ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

شب (جلد دو): شب ندارد سر خواب - شب در شعر شاعران معاصر

شب (جلد دو): شب ندارد سر خواب - شب در شعر شاعران معاصر

مولف: عباس کیارستمی

۱۳۹۴, ۵۹۴ صفحه, شعر, انگلیسی

Wine (Poetry by Hafez)

Wine (Poetry by Hafez)

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۷۲۸ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Wind and Leaf

Wind and Leaf

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۳۸۲ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Tears (poetry by Saadi) Volume 1

Tears (poetry by Saadi) Volume 1

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۶۱۲ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

With the Wind

With the Wind

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۲۴۰ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

A Wolf on Watch

A Wolf on Watch

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۴, ۳۱۴ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Night Poetry from the Contemporary Persian Canon Vol. 2

Night Poetry from the Contemporary Persian Canon Vol. 2

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۴۰۰ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Night Poetry from the Classical Persian Canon Vol. 2

Night Poetry from the Classical Persian Canon Vol. 2

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۳۳۶ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Fire (Poetry by Rumi) Volume 4

Fire (Poetry by Rumi) Volume 4

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۵۵۸ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Fire (Poetry by Rumi) Volume 1

Fire (Poetry by Rumi) Volume 1

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۵۵۶ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Night Poetry from the Classical Persian Canon Vol. 1

Night Poetry from the Classical Persian Canon Vol. 1

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۳۳۶ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

In the Shadow of Trees: The Collected Poetry of Abbas Kiarostami

In the Shadow of Trees: The Collected Poetry of Abbas Kiarostami

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۶۷۰ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Night Poetry from the Contemporary Persian Canon Vol. 1

Night Poetry from the Contemporary Persian Canon Vol. 1

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۴۰۰ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Fire (Poetry by Rumi) Volume 2

Fire (Poetry by Rumi) Volume 2

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۵۵۶ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Fire (Poetry by Rumi) Volume 3

Fire (Poetry by Rumi) Volume 3

By: Abbas Kiarostami

Translated by: Paul Cronin; Iman Tavassoly

۱۳۹۵, ۵۵۲ صفحه, شعر, انگلیسی، فارسی

Novens de Algodao

Novens de Algodao

By: Abbas Kiarostami

۱۳۹۷, ۱۹۷ صفحه, شعر, پرتغالی

تمام حقوق برای بنیاد کیارستمی محفوظ است © 2023 The Kiarostami Foundation. All rights reserved.